ΕΓΓΡΑΦΗ


Συμπληρώστε την Αίτηση Εισδοχής Τακτικού Μέλους ή την Αίτηση Εισδοχής Δόκιμου Μέλους ηλεκτρονικά και επισυνάψτε τα εξής έγγραφα σε μορφή .doc, .docx, .pdf, .jpg, .jpeg ή .png:

  1. Βιογραφικό σημείωμα (στα ελληνικά ή στα αγγλικά).
  2. Φωτοαντίγραφο πανεπιστημιακού τίτλου σπουδών.
  3. Φωτοαντίγραφο μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών.
  4. Πιστοποιητικά γλωσσομάθειας για τους γλωσσικούς συνδυασμούς εργασίας που δηλώνονται στην αίτηση, εφόσον αυτοί δεν προκύπτουν από τις πανεπιστημιακές σπουδές. Εάν το πιστοποιητικό έχει εκδοθεί από φορέα της αλλοδαπής, απαιτείται Επισημείωση Χάγης. Σημείωση: Η φοίτηση σε πανεπιστημιακό ίδρυμα δεν αποτελεί τεκμήριο γλωσσομάθειας. Απαιτείται πιστοποιητικό γλωσσομάθειας ανώτατου επιπέδου.
  5. Για μισθωτή εργασία: Βεβαίωση εργοδότη ή αντίγραφο της Σύμβασης Εργασίας.
  6. Για ελεύθερους επαγγελματίες: Βεβαίωση Έναρξης Επαγγέλματος στην εφορία με κύριο αντικείμενο τη μετάφραση ή βεβαίωση έναρξης μεταφραστικής επιχείρησης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΕΜ εξετάζει τις αιτήσεις εισδοχής νέων μελών κατά τη μηνιαία συνεδρίασή του και αποστέλλει τεκμηριωμένη θετική ή αρνητική απάντηση.

ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Σε ό,τι αφορά τα αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων που συνυποβάλλονται με την αίτηση εισδοχής, μεταξύ αυτών βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, η ΠΕΜ διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την επικύρωση ή με άλλον τρόπο επαλήθευση της γνησιότητάς τους.

ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Σε ό,τι αφορά τα αντίγραφα δημόσιων εγγράφων που συνυποβάλλονται με την αίτηση εισδοχής, μεταξύ αυτών αντίγραφα τίτλων σπουδών, η ΠΕΜ, ενεργώντας καλόπιστα, θα δεχθεί σε πρώτο στάδιο να κρίνει την αίτηση με βάση σκαναρισμένα τεκμήρια. Ωστόσο, η ΠΕΜ διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει να υποβληθούν νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα ταχυδρομικώς.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
Αναφορικά με τους τίτλους σπουδών από πανεπιστημιακά ιδρύματα εκτός Ελλάδας:
1) Η ΠΕΜ διατηρεί το δικαίωμα να κρίνει με επιφύλαξη και να απορρίψει ή, εναλλακτικά, να ζητήσει περισσότερες πληροφορίες από τον αιτούνται εισδοχής, ή κινούμενη ανεξάρτητα οποτεδήποτε υπάρχει εύλογη αμφιβολία για το περιεχόμενο, τη διάρκεια και τη συνάφεια με τα μεταφραστικά επαγγέλματα του υπό κρίση εισδοχής τίτλου σπουδών. Τα τυχόν έξοδα επιβαρύνουν τον υποψήφιο.
2) Όταν δεν είναι εμφανές από τον υποβαλλόμενο φάκελο της αίτησης εισδοχής πώς οι τίτλοι σπουδών και η προϋπηρεσία καλύπτουν τα κριτήρια της ΠΕΜ, η υποχρέωση περαιτέρω τεκμηρίωσης βαρύνει τον αιτούνται εισδοχής και όχι την ΠΕΜ.