ΕΓΓΡΑΦΗ


Συμπληρώστε την Αίτηση Εισδοχής Τακτικού Μέλους ή την Αίτηση Εισδοχής Δόκιμου Μέλους ηλεκτρονικά και επισυνάψτε τα εξής έγγραφα σε μορφή .doc, .docx, .pdf, .jpg, .jpeg ή .png:

  1. Βιογραφικό σημείωμα (στα Ελληνικά ή στα Αγγλικά).
  2. Απλό φωτοαντίγραφο πανεπιστημιακού τίτλου σπουδών.
  3. Απλό φωτοαντίγραφο μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών.
  4. Πιστοποιητικά γλωσσομάθειας για τους γλωσσικούς συνδυασμούς εργασίας που δηλώνονται στην αίτηση, αν αυτοί δεν προκύπτουν από τις πανεπιστημιακές σπουδές.
  5. Για μισθωτή εργασία: Βεβαίωση εργοδότη ή αντίγραφο της Σύμβασης Εργασίας.
  6. Για ελεύθερους επαγγελματίες: Βεβαίωση Έναρξης Επαγγέλματος στην εφορία με κύριο αντικείμενο τη μετάφραση ή βεβαίωση έναρξης μεταφραστικής επιχείρησης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΕΜ εξετάζει τις αιτήσεις εισδοχής νέων μελών κατά τη μηνιαία συνεδρίασή του και αποστέλλει τεκμηριωμένη θετική ή αρνητική απάντηση.