Κριμπάς Παναγιώτης


ΜΕΤΑΦΡΑΣΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

1. Mansbach, R.W. και Y.H. Ferguson, Σε αναζήτηση της ουτοπίας. Θεωρία και διεθνής πολιτική, Αθήνα: Παπαζήσης, 2009. Μετάφραση από τα Αγγλικά στα Ελληνικά

2. Μπουλγκάκοφ, Μ., “Η ζωή του κυρίου ντε Μολιέρ” (κεφ. 1-15) στο Π.Γ. Κριμπάς και Ι. Πογκόσοβα, Φρασεολογισμοί στη ρωσική λογοτεχνική γλώσσα και η απόδοσή τους στη νέα Ελληνική. Μεταφρασεολογικές και φιλολογικές προσεγγίσεις με παράδειγμα το έργο του Μιχαήλ Μπουλγκάκοφ “Η ζωή του κυρίου ντε Μολιέρ”, Αθήνα: Γρηγόρης, 2008. Μετάφραση από τα Ρωσικά στα Ελληνικά

3. Kuhn, T.S., «Στοχασμοί επί των επικριτών μου», στο Ι.Θ. Μάζης, Μεταθεωρη-τική κριτική διεθνών σχέσεων και γεωπολιτικής. Το νεοθετικιστικό πλαίσιο, Αθήνα: Παπαζήσης, 2012, σειρά Πολιτική και Πολιτισμός αρ. 7, Παράρτημα κειμένων, 463-522. Μετάφραση από τα Αγγλικά στα Ελληνικά

4. Vasquez, J.A., «Το ρεαλιστικό παράδειγμα και τα εκφυλιστικά ερευνητικά προγράμματα σε αντιδιαστολή με τα προοδευτικά: μια αξιολόγηση της νεο-παραδοσιακής έρευνας βάσει της ‘περί ισορροπίας’ προτάσεως του Waltz», στο Ι.Θ. Μάζης, Μεταθεωρητική κριτική διεθνών σχέσεων και γεωπολιτικής. Το νεοθετικιστικό πλαίσιο, Αθήνα: Παπαζήσης, 2012, σειρά Πολιτική και Πο-λιτισμός αρ. 7, Παράρτημα κειμένων, 651-680. Μετάφραση από τα Αγγλικά στα Ελληνικά

5. Schweller, R.L., «Η προοδευτικότητα του νεοκλασικού ρεαλισμού», στο Ι.Θ. Μάζης, Μεταθεωρητική κριτική διεθνών σχέσεων και γεωπολιτικής. Το νεο-θετικιστικό πλαίσιο, Αθήνα: Παπαζήσης, 2012, σειρά Πολιτική και Πολιτισμός αρ. 7, Παράρτημα κειμένων, 725-757. Μετάφραση από τα Αγγλικά στα Ελληνικά

6. Barkdull, J., «Waltz, Durkheim και Διεθνείς Σχέσεις: το Διεθνές Σύστημα ως ασυνήθης μορφή», στο Ι.Θ. Μάζης, Μεταθεωρητική κριτική διεθνών σχέσε-ων και γεωπολιτικής. Το νεοθετικιστικό πλαίσιο, Αθήνα: Παπαζήσης, 2012, σειρά Πολιτική και Πολιτισμός αρ. 7, Παράρτημα κειμένων, 758-786. Μετάφραση από τα Αγγλικά στα Ελληνικά

7. Dressler, D., «Εξήγηση και επιστημονική πρόοδος», στο Ι.Θ. Μάζης, Μετα-θεωρητική κριτική διεθνών σχέσεων και γεωπολιτικής. Το νεοθετικιστικό πλαίσιο, Αθήνα: Παπαζήσης, 2012, σειρά Πολιτική και Πολιτισμός αρ. 7, Πα-ράρτημα κειμένων, 844-864. Μετάφραση από τα Αγγλικά στα Ελληνικά

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

1. Κριμπάς, Π.Γ., Η μετάφραση νομικών όρων στις διεθνείς συμβάσεις: το πα-ράδειγμα της Σύμβασης του Schengen, Αθήνα: Aντ. N. Σάκκουλας, 2009 (διδακτορική διατριβή)

2. Krimpas, P.G., Glosario del Derecho de la Unión Europea, Barcelona: IULA (Μεταπτυχιακή διατριβή)

3. Krimpas, P.G., “European Law and the New Legal Terminology in Bulgarian”, στο: Science, Education and Time As Our Concern, Part I: Language, Litera-ture, Methods of Language and Literature Teaching, Smolyan: University of Plovdiv ‘Paisii Hilendarski’, 2007, 60-66 (πρακτικά συνεδρίου)

4. Krimpas, P.G., “Translation, Language Learning and Geopolitics of Occidentalism in the Balkan Geopolitical System: the Case of the Hellenic Republic”, Dictio II (2007-2008), 86-95

5. Κριμπάς, Π.Γ., «Η μετάφραση του Ουλφίλα και η διαχρονική γεωπολιτική της σημασία για τον Ελληνισμό: καλύπτοντας ένα γεωπολιτικό κενό στο ευρωπα-ϊκό continuum», Γεωστρατηγική XIII (Ιανουάριος-Απρίλιος 2008), 42-53

6. Kpимпac, Π.Γ., «Причастия в русских юридических текстах и их перевод на греческий язык», στο: Pyccкий язык и кyльтypa в зepкaлe пepeвoдa, Μocквa: MΓУ, 2008, 278-295 (πρακτικά συνεδρίου)

7. Kpимпac, Π.Γ., «Пpeпoдaвaниe pyccкoгo языкa лицaм, влaдeющим нeмeцким языкoм кaк poдным или инocтpaнным», στο: Pyccкий язык и кyльтypa в Гpeции и cтpaнax Пpичepнoмopcкoгo бacceйнa, Μocквa: MΓУ, 2009, 32-35 (πρακτικά συνεδρίου)

8. Krimpas, P.G., “Rendering Nationalistic Spirit in Translation: The Construction of Nationalism in Greek and Albanian Literature: Kadare, Gage, and Chatzis”, Syn-thèses III (2010), 99-115

9. Krimpas, P.G. και E. Ananiadis-Bassias, « Traduction, plurilinguisme et har-monisation des marchés des capitaux en Europe : terminologie juridique de la législation Communautaire et pratiques traductionnelles », στο: Terminologie et plurilinguisme dans l’économie internationale, Milan : Università Cattolica, 2009, 92-102 (ηλεκτρονικά πρακτικά συνεδρίου)

10. Κριμπάς, Π.Γ., «Νομική ορολογία του Δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ελληνική, την Λιθουανική και την Λεττονική: ο αναλογικός κανόνας, η ορο-λογική ισοδυναμία και τα σχετικά μεταφραστικά ζητήματα», στο: Ελληνική γλώσσα και ορολογία. Ανακοινώσεις 7ου Συνεδρίου, Αθήνα: TEE/EΛETO, 2009, 372-383 (πρακτικά συνεδρίου)

11. Κριμπάς, Π.Γ., “Translating ‘The Elusive Quest’: Just Another Elusive Quest?” (Πρόλογος του Μεταφραστή), στο: Y. H. Ferguson και R. W. Mansbach (1988) Η αναζήτηση της ουτοπίας. Θεωρία και διεθνής πολιτική, Αθήνα: Παπαζήσης, 2009, μετάφραση: Π.Γ. Κριμπάς, 27-41

12. Krimpas, P. G., “Necesidades terminológicas en la traducción de textos jurídicos por abogados griegos conforme al artículo 53 del decreto legislativo 3026/1954”, στο: I. Z. Ακτσόγλου κ.ά. (επιμέλεια), Εύπλοια, Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη, 2010, 111-120

13. Κριμπάς, Π.Γ., «Η προσέγγιση του ζητήματος της ισοδυναμίας στον ελληνό-φωνο χώρο: φάσεις και αντιφάσεις», στο: Τ. Νενοπούλου και Ε. Λουπάκη (ε-πιμέλεια), Η μεταφρασεολογική έρευνα και η μεταφραστική πρακτική στον ελληνόφωνο χώρο, Θεσσαλονίκη: Publish City, 2011, 85-101
14. Κριμπάς, Π.Γ., «Εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης και μεταφραστές: η περίπ-τωση του LinkedIn», Civitas Gentium II/1 (2012), 245-283

15. Κριμπάς, Π.Γ. και Χ. Μάρκου, «Κώστας Καρυωτάκης στη Βουλγαρική, Πέιο Γιάβοροφ στην Ελληνική: (συγ-)κριτική προσέγγιση δύο μεταφρασμένων πο-ιημάτων», Civitas Gentium II/1 (2012), 285-310
16. Κριμπάς, Π.Γ., «Η συνδρομή του θεωρητικού της ορολογίας στο έργο του ελ-ληνόφωνου νομικού» στο: Ελληνική γλώσσα και ορολογία. Ανακοινώσεις 9ου Συνεδρίου, Αθήνα: EΛETO, 2013, 247-268 (πρακτικά συνεδρίου)

17. Krimpas, P.G., « La traduction de Wulfila et son importance géopolitique in-temporelle pour l’hellénisme : couvrant un vide géopolitique dans le conti-nuum européen », στο: M.D. Măgărin (επιμέλεια), Studia in honorem Profes-soris Jacques Bouchard 73, Braşov: Etnous, 2013, 195-209

18. Κριμπάς, Π.Γ., «Η διαχρονική συμβολή της Ελληνικής στα γλωσσικά επίπεδα της Αλβανικής: μια ανασκόπηση», στο: Γ. Καναράκης (επιμέλεια), Η διαχρο-νική συμβολή της Ελληνικής σε άλλες γλώσσες, Αθήνα: Παπαζήσης, 2014, 435-474

19. Κριμπάς, Π.Γ., «Η συμβολή της Ελληνικής στην Ιταλική ως μακρόγλωσσα», στο: Γ. Καναράκης (επιμέλεια), Η διαχρονική συμβολή της Ελληνικής σε άλλες γλώσσες, Αθήνα: Παπαζήσης, 2014, 35-88

20. Krimpas, P.G. « Note Éditoriale », Géographies, Géopolitiques et Géostrate-gies Regionales (GGGR) Ι/1 (2013), 7-9 (εισαγωγή επιμελητή)

21. Mazis, I.Th., C. Kephaliakos, A. Buzelay και P.G. Krimpas. „Editorial“, Zeit-schrift für die regionale Wissenschaft (ZRW) ΙΙΙ/1 (2012), 7-9 (εισαγωγή επιμελητή)

22. Mazis, I.Th., C. Kephaliakos, A. Buzelay και P.G. Krimpas. „Editorial“,Zeitschrift für die regionale Wissenschaft (ZRW) ΙΙ/1 (2011), 7-9 (εισαγωγή επιμελητή)

23. Kephaliakos, C., A. Buzelay και P.G. Krimpas. Zeitschrift für die regionale Wis-senschaft (ZRW) Ι/1 (2010), 7-9 (εισαγωγή επιμελητή)

24. Krimpas, P.G. “Editorial”, Investigación en Ciencia Regional (R ICR) 1 (2010), 7-8 (εισαγωγή επιμελητή)

25. Κριμπάς, Π.Γ. (2012) ΜΑΛΜΑ και Ignis fatuus-Δύο ποιητικές συλλογές του Π.Γ.Κριμπά, Αθήνα: Φαραί

26. Κριμπάς, Π.Γ. (2014) «Κλήση». Στο Ποίηση, Α΄ Λογοτεχνικός Διαγωνισμός “Μίμης Σουλιώτης”, Θεσσαλονίκη: Δίγαμμα, 44-45 (Συλλογή πρωτευσάντων και βραβευθέντων ποιημάτων του Α΄ Λογοτεχνικού Διαγωνισμού “Μίμης Σουλιώτης”, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας/ Βιβλιολογείον).

27. Κριμπάς, Π.Γ. και Μ. Σφακιανάκη, «Ο βαθμός νομικής δεσμευτικότητας του μεταφράσματος ως παράγοντας διαμόρφωσης της πρόθεσης του νομικού μεταφραστή» (ανακοίνωση στην «4η Συνάντηση Εργασίας Ελληνόφωνων Μεταφρασεολόγων», Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλο-νίκη, 23-25 Μαΐου 2013, υπό δημοσίευση σε συλλογικό τόμο εντός του 2015)

28. Κριμπάς, Π.Γ. «Η νομική θέση της ελληνικής γλώσσας στην ανώτατη εκπαί-δευση και η χρήση ελληνικής ορολογίας στην επιστήμη και την τεχνολογία: η σημερινή (2013) πραγματικότητα στην Ελλάδα» (ανακοίνωση στην Ημερίδα της European Association for Terminology (EAFT/AET) με τη θεματική «Na-tional Languages and Terminology in Higher Education, Science & Technology», Αθήνα, 7 Νοεμβρίου 2013, υπό δημοσίευση σε συλλογικό τόμο εντός του 2015)

29. Κριμπάς, Π.Γ. «Η Δυτική Νεοελληνική (ΔΝΕ) ως διακριτή γλωσσολογική και γεωπολιτισμική οντότητα: φωνητικές, λεξικές και μορφολογικές ομοιότητες μεταξύ του επτανησιακού υποϊδιώματος και της ιταλιωτικής διαλέκτου της Νεοελληνικής» (ανακοίνωση στο «10ο Πανιόνιο Συνέδριο», Κέρκυρα, 30 Απ-ριλίου-4 Μαΐου 2014, υπό δημοσίευση στα πρακτικά του συνεδρίου εντός του 2015)

30. Κριμπάς, Π.Γ. «Ενδογλωσσικά και διαγλωσσικά ζητήματα νομικής ορολογίας» (ανακοίνωση στο «1ο Πανελλήνιο Forum Δικηγορικού Επαγγέλματος», Ένωση Ελλήνων Νομικών e-themis / Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων / Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, Αθήνα, 7-8 Νο-εμβρίου 2014)

31. Krimpas, P.G. „Kreeka terminoloogiakehamid ja tänapäeva kreeka oskuskeele eripära“ (ανακοίνωση στο “III eesti teaduskeele konverents”, Tallinna Ülikool, Τάλιν, 5-6 Δεκεμβρίου 2014, υπό δημοσίευση στα πρακτικά του συνεδρίου εντός του 2015)

32. Ομιλία στο πλαίσιο της παρουσίασης του έργου «Γ. Καναράκης, Διαγλωσσι-κές επιδράσεις στην Αγγλική και η συμβολή της ελληνικής γλώσσας, Αθήνα: Γρηγόρης, 2006». Η βιβλιοπαρουσίαση έλαβε χώρα στη «Στοά του Βιβλίου», Αθήνα, 14 Ιουνίου 2006

33. Ομιλία στο πλαίσιο της παρουσίασης του έργου «Π.Γ. Κριμπάς, Επιδράσεις της νεότερης Ελληνικής στις βαλκανικές γλώσσες, Αθήνα: Γρηγόρης, 2007». Η βιβλιοπαρουσίαση έλαβε χώρα στην Αίθουσα εκδηλώσεων του βιβλιοπω-λείου ΙΑΝΟΣ, Αθήνα, 18 Σεπτεμβρίου 2009

34. Ομιλία στο πλαίσιο της παρουσίασης του έργου «Γ. Παπαϊωάννου, Πίσω απ’ το τζάμι, Αθήνα: Θαλασσί, 2010». Η βιβλιοπαρουσίαση έλαβε χώρα στο αίθ-ριο του παλιού Νοσοκομείου Πατρών, Πάτρα, 29 Μαΐου 2011
35. Ομιλία στο πλαίσιο της παρουσίασης του έργου «Π.Γ. Κριμπάς, ΜΑΛΜΑ & Ignis fatuus, Αθήνα: Φαραί, 2012». Η βιβλιοπαρουσίαση έλαβε χώρα στο Polis Art Café, Αθήνα, 17 Απριλίου 2013

36. Ομιλία στο πλαίσιο της παρουσίασης του συλλογικού τόμου «Γ. Καναράκης (επιμέλεια), Η διαχρονική συμβολή της Ελληνικής σε άλλες γλώσσες, Αθήνα: Παπαζήσης, 2014». Η βιβλιοπαρουσίαση έλαβε χώρα στη «Στοά του Βιβλίο-υ», Αθήνα, 25 Σεπτεμβρίου 2014

37. Ομιλία στο πλαίσιο της παρουσίασης του έργου «ιωάννου του ηρακλεικού (Ι. Θ. Μάζης), αμεθύστη η έκπαγλος. Αθήνα: Παπαζήσης, 2014». Η βιβλιοπαρο-υσίαση έλαβε χώρα στο Polis Art Café, Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2014

38. Ομιλία σε φοιτητική εκδήλωση της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ, με θέμα: «Φορείς της Ευρώ-πης για την ανάπτυξη της νομικής ορολογίας και μετάφρασης». Η ομιλία πραγματοποιήθηκε στη Σχολή Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών, Τμή-μα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Κομοτηνή, 21 Νοεμβρίου 2014

39. Ομιλία σε φοιτητική εκδήλωση της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ, με θέμα: «Μετάφραση vs. Διερμηνεία: δύο διαφορετικές διαδικασίες». Η ομιλία πραγματοποιήθηκε στη Σχολή Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών, Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Κομοτηνή, 8 Μαρτίου 2013

ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ

1. Κριμπάς, Π.Γ., Συμβολή στη μεταφρασεολογία, Αθήνα: Γρηγόρης, 2005

2. Κριμπάς, Π.Γ., Επιδράσεις της νεότερης Ελληνικής στις βαλκανικές γλώσσες, Αθήνα: Γρηγόρης, 2007 <
br>
3. Κριμπάς, Π.Γ. και Ι. Πογκόσοβα, Φρασεολογισμοί στη ρωσική λογοτεχνική γλώσσα και η απόδοσή τους στη νέα Ελληνική. Μεταφρασεολογικές και φι-λολογικές προσεγγίσεις με παράδειγμα το έργο του Μιχαήλ Μπουλγκάκοφ “Η ζωή του κυρίου ντε Μολιέρ”, Αθήνα: Γρηγόρης, 2008

4. Βαλεοντής, Κ. και Π.Γ. Κριμπάς, Νομική γλώσσα, νομική ορολογία: θεωρία και πράξη, Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη/Ελληνική Εταιρεία Ορολογίας, 2014