Φωτόπουλος Φώτιος


ΜΕΤΑΦΡΑΣΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

Bruno Kaufmann (βασικός συγγραφέας), σε συνεργασία με το IRI (Institute and Referendum Institute Europe)
«Εγχειρίδιο της Πρωτοβουλίας Ευρωπαίων Πολιτών: Οδηγός για το Πρώτο Υπερεθνικό Εργαλείο Άμεσης Δημοκρατίας στον Κόσμο»
(Πρωτότυπος τίτλος: The European Citizens’ Initiative Handbook: Your Guide to the World’s First Transnational Direct Democratic Tool)
Εκδόσεις: Green European Foundation
URL LINK: http://www.gef.eu
Έκδοση: Δεκέμβριος 2011