Νέα κατηγορία μελών: Δόκιμα μέλη

Σας ενημερώνουμε με ιδιαίτερη χαρά ότι, πρόσφατα, η ΠΕΜ ψήφισε νέο Καταστατικό, τα οποίο αλλάζει τα κριτήρια εισδοχής των νέων μελών, προσθέτοντας νέες κατηγορίες. Εκτός από τα Τακτικά μέλη, προστίθενται μεταξύ άλλων και τα Δόκιμα μέλη. Οι μέλλοντες συνάδελφοι θα ενταχθούν στην κατηγορία Δοκίμων μελών, με μειωμένη συνδρομή, μόλις νομιμοποιηθεί το καταστατικό της ΠΕΜ. Μπορείτε αν θέλετε να προεγγραφείτε στον Κατάλογο Δοκίμων Μελών της ΠΕΜ, ώστε να έλθετε κοντά στην Ένωση, να συμμετάσχετε στις εκδηλώσεις κατάρτισης και να βοηθήσετε στις δράσεις της εφόσον το επιθυμείτε.

Συγκεκριμένα, Δόκιμα μέλη μπορούν να γίνουν όσα φυσικά πρόσωπα πληρούν μία από τις παρακάτω προϋποθέσεις:

1) Είναι εγγεγραμμένα σε μητρώο σπουδαστών ή φοιτητών, εγκεκριμένου από την Ένωση ανώτατου προγράμματος σπουδών (ΑΕΙ στην Ελλάδα/εξωτερικό), για την απόκτηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που απαιτούνται με σκοπό την άσκηση αποδεκτού από την Ένωση γλωσσικού επαγγέλματος.

2) Έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές εγκεκριμένου από την Ένωση ανώτατου προγράμματος σπουδών (ΑΕΙ στην Ελλάδα/εξωτερικό) και κατά το χρόνο κατάθεσης αιτήσεως εισδοχής ασκούνται σε αποδεκτό από την Ένωση γλωσσικό επάγγελμα, με απώτερο σκοπό την απόκτηση του τίτλου σπουδών τους.

3) Έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές εγκεκριμένου από την Ένωση ανώτατου προγράμματος σπουδών(ΑΕΙ στην Ελλάδα/εξωτερικό) και κατά το χρόνο κατάθεσης της αίτησης εισδοχής τους δεν ασκούνται, ούτε ασκούν, αποδεκτό από την Ένωση γλωσσικό επάγγελμα.

Εάν θέλετε να προεγγραφείτε, μπορείτε να αποστείλετε τα τεκμήρια που διαθέτετε (τίτλους σπουδών, αποδεικτικά σπουδαστή, αποδεικτικά νόμιμης άσκησης επαγγέλματος, κ.λπ.) στο register@pem.gr, με την ένδειξη «Προεγγραφή Δόκιμου Μέλους», για να αποφανθεί γι’ αυτά το Δ.Σ. της Ένωσης.