Τακτικά μέλη


Ποιος μπορεί να γίνει Τακτικό μέλος της ΠΕΜ;

Εάν είστε φυσικό πρόσωπο που ασκεί νόμιμα το επάγγελμα του μεταφραστή (και όχι νομικό πρόσωπο) και ισχύει ΕΝΑ από τα παρακάτω κριτήρια:

1. Κατέχετε πανεπιστημιακό τίτλο στον κλάδο της μετάφρασης.


2. Κατέχετε πανεπιστημιακό τίτλο συναφούς κλάδου (π.χ. από τμήμα ξένης γλώσσας και λογοτεχνίας, γλωσσολογίας, επικοινωνιολογίας) με ειδίκευση στη μετάφραση.


3. Κατέχετε πανεπιστημιακό τίτλο συναφούς κλάδου (π.χ. από τμήμα ξένης γλώσσας και λογοτεχνίας, γλωσσολογίας, επικοινωνιολογίας) με μεταπτυχιακό τίτλο στη μετάφραση.


4. Κατέχετε πανεπιστημιακό τίτλο συναφούς κλάδου (π.χ. από τμήμα ξένης γλώσσας και λογοτεχνίας, γλωσσολογίας, επικοινωνιολογίας) και έχετε ολοκληρώσει επιτυχώς σχετική πρακτική εξάσκηση σε όργανο της Ε.Ε. / άλλου διεθνούς οργανισμού.


5. Κατέχετε πανεπιστημιακό τίτλο συναφούς κλάδου (π.χ. από τμήμα ξένης γλώσσας και λογοτεχνίας, γλωσσολογίας, επικοινωνιολογίας) και διαθέτετε τεκμηριωμένη σχετική προϋπηρεσία τουλάχιστον τριών (3) ετών.


6. Έχετε μεταφραστική προϋπηρεσία σε όργανο της Ε.Ε. ή σε άλλον διεθνή οργανισμό.


7. Κατέχετε άλλον πανεπιστημιακό τίτλο (π.χ. νομικής, ιατρικής) και έχετε ειδίκευση στη μετάφραση.


8. Κατέχετε άλλον πανεπιστημιακό τίτλο (π.χ. νομικής, ιατρικής) και έχετε προϋπηρεσία τεσσάρων (4) ετών.


9. Είστε μεταφραστής μεγάλου κύρους. Για την εισδοχή σας απαιτείται ομόφωνη θετική απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της ΠΕΜ.


10. Ασκείτε μεταφραστικό επάγγελμα (μετάφραση, διερμηνεία κ.α.) με εξαρτημένη σχέση εργασίας στον στενό ή ευρύτερο δημόσιο τομέα, στην τοπική αυτοδιοίκηση, σε ανεξάρτητες αρχές, ΑΕΙ/ΑΤΕΙ, στη διοίκηση της δικαιοσύνης ή σε άλλον δημόσιο φορέα.


11. Είστε τελειόφοιτος ή απόφοιτος πανεπιστημιακού τμήματος μετάφρασης/διερμηνείας (η εγγραφή είναι δυνατή μόνο στην κατηγορία του Δόκιμου μέλους). Περισσότερες πληροφορίες.


Τέλος, εάν δεν εμπίπτετε σε καμία από τις παραπάνω 11 κατηγορίες, αλλά θεωρείτε ότι διαθέτετε επαρκή τεκμήρια νόμιμης άσκησης ενός ή περισσοτέρων μεταφραστικών επαγγελμάτων, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο register@pem.gr.

 

Πώς μπορώ να γίνω μέλος της ΠΕΜ;

Συμπληρώστε την Αίτηση Εισδοχής Τακτικού Μέλους ηλεκτρονικά και επισυνάψτε τα εξής έγγραφα σε μορφή .doc, .docx, .pdf, .jpg, .jpeg ή .png:

  1. Βιογραφικό σημείωμα (στα Ελληνικά ή στα Αγγλικά).
  2. Απλό φωτοαντίγραφο πανεπιστημιακού τίτλου σπουδών.
  3. Απλό φωτοαντίγραφο μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών.
  4. Πιστοποιητικά γλωσσομάθειας για τους γλωσσικούς συνδυασμούς εργασίας που δηλώνονται στην αίτηση, αν αυτοί δεν προκύπτουν από τις πανεπιστημιακές σπουδές.
  5. Για μισθωτή εργασία: Βεβαίωση εργοδότη ή αντίγραφο της Σύμβασης Εργασίας.
  6. Για ελεύθερους επαγγελματίες: Βεβαίωση Έναρξης Επαγγέλματος στην εφορία με κύριο αντικείμενο τη μετάφραση ή βεβαίωση έναρξης μεταφραστικής επιχείρησης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΕΜ εξετάζει τις αιτήσεις εισδοχής νέων μελών κατά τη μηνιαία συνεδρίασή του και αποστέλλει τεκμηριωμένη θετική ή αρνητική απάντηση.

Σημαντική σημείωση: Η τρέχουσα πολιτική της ΠΕΜ, με βάση τον ισχύοντα Εσωτερικό Κανονισμό που ψήφισε η Γενική Συνέλευση της Ένωσης, επιβάλλει την καταβολή των συνδρομών: α) ανά ημερολογιακό έτος, και β) το ίδιο ποσό συνδρομής ανεξαρτήτως του μήνα εγγραφής. Συνεπώς, εάν κάποιο νέο μέλος επιθυμεί να εγγραφεί στην Ένωση, π.χ. τον Σεπτέμβριο οποιουδήποτε έτους, τότε πρέπει να καταβάλει το πλήρες ποσό της ετήσιας συνδρομής και όχι το μισό ή την αναλογία των μηνών που απομένουν έως ότου κλείσει ο χρόνος.

Κάρτα Μέλους

karta_Front

karta_back