Πολυγλωσσία στα θεσμικά όργανα της ΕΕ – Έκθεση για τη δημόσια διαβούλευση

Σε συνέχεια της συμμετοχής μας στη διαβούλευση που συγκάλεσε η Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια για τη χρήση των γλωσσών στα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της ΕΕ, παραθέτουμε αυτούσια τη σύνοψη της Ευρωπαίας Διαμεσολαβήτριας. Η ανάρτηση αυτή δεν συνεπάγεται αποδοχή των συμπερασμάτων ή υιοθέτηση των θέσεων που εκφράζονται στη  διαβούλευση. Τα αποτελέσματα της διαβούλευσης συνοψίζονται στα εξής σημεία:

  • Υπάρχει ευρεία στήριξη της πολυγλωσσίας.
  • Οι γλωσσικοί περιορισμοί μπορούν να γίνουν δεκτοί σε ορισμένες περιπτώσεις, αλλά πρέπει να αιτιολογούνται μέσω μιας πολιτικής περί γλωσσών, η οποία θα δημοσιεύεται στον ιστότοπο κάθε θεσμικού οργάνου της ΕΕ και θα είναι διαθέσιμη σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ.
  • Χρήσιμο μέτρο διασφάλισης θα ήταν μια πολιτική για μεταφράσεις κατ’ απαίτηση.
  • Οι ιστότοποι των θεσμικών οργάνων της ΕΕ θα πρέπει, σε κάποιο βαθμό τουλάχιστον, να είναι διαθέσιμοι σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ.
  • Οι περιλήψεις των βασικών θεμάτων σε όλες ή σε πολλές επίσημες γλώσσες θεωρούνται γενικά μια καλή συμβιβαστική λύση, όταν η πολυγλωσσία δεν θεωρείται εφικτή.
  • Οι δημόσιες διαβουλεύσεις, λόγω του ότι λειτουργούν και ως γενικός κανόνας, πρέπει να είναι διαθέσιμες σε όσο το δυνατόν περισσότερες επίσημες γλώσσες της ΕΕ.
  • Είναι χρήσιμο να αξιοποιηθεί η δυνατότητα των μηχανικών μεταφράσεων, τουλάχιστον ως βοήθημα των μεταφραστών.

Μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρο το κείμενο στα αγγλικά σε αυτήν τη σελίδα https://www.ombudsman.europa.eu/en/correspondence/en/110044